עסק אשר קיבל בעבר הלוואה מהקרן, וכבר שילם מחצית מהלוואה ניתן להגיש בקשה נוספת בהתאם לדרישות של מסלול הלוואה ,

בנוסף עסק שקיבל הלוואה פחות מסך 500,000 ₪. או פחות מ8%  ממחזור המכירות השנתי כיום, יכול להגיש בקשה נוספת להלוואה לאחר חצי שנה מיום אישור ההלוואה.

ניתן לפרוע את הלוואה הקיימת באמצעות קבלת ההלוואה חדשה.

להלן טבלת פירוט עבור הביטחונות  הנדרשים וערבות המדינה:

ערבות המדינה ביטחונות נדרשים
עסק בהקמה 85% 10% (עבור 300,000 ₪ והיתרה לפי 25%)
מסלולים נוספים 70% 25%

 

בהלוואה במסלול עד 100 אלף ש"ח – ניתן להחליף את הביטחונות בערבות על מלוא גובה סכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.

בהלוואה במסלול עסקים בהקמה – ניתן להחליף את הביטחונות בערבות של עד 40% מסכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.

חשוב לדעת: בנוסף לביטחונות המפורטים, נדרשת ערבות אישית של הבעלים, זו מהווה תנאי הכרחי לקבלת ההלוואה ומימושה קודם לכל מימוש ערבות מדינה לבנקים

בעסק קטן ובעסק בהקמה: הבנק יקבל ערבות אישית מאת כל אחד מבעלי העסק המחזיק 5% ומעלה מהון המניות, בסכום שלא יפחת ממלוא סכום ההלוואה (להלן: "ערבות הבעלים"). היה אחד מבעלי העסק תאגיד, ימציא התאגיד ערבות או בטוחה אחרת הכול על פי שיקול דעתו של הבנק ובאישור הוועדה. במידה ואחד מבעלי המניות מחזיק בפחות מ-5% מהון המניות, אך הינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של אדם המחזיק מעל 5% מהון המניות, יקבל הבנק גם את ערבותו המלאה של קרוב המשפחה. במקרים חריגים יוכל הבנק ו/או העסק לבקש מהגוף המתאם לשנות את ערבויות בעלי המניות. הגוף המתאם ייתן את אישורו לאחר שקיבל את אישור המדינה והדבר יובא לאישורה של ועדת האשראי.

במידה והלווה הוא עוסק מורשה, תהיה רשאית ועדת האשראי לדרוש את ערבות בן/בת הזוג של בעלי העסק על פי שיקול דעתה.

בעסק בינוני:

  • היה והעסק בבעלות 10 בעלים או פחות, סכום ערבות הבעלים יעמוד על המכפלה של שיעור ערבות הבעלים בסכום ההלוואה. שיעור ערבות הבעלים יהיה כלהלן: שיעור ערבות בעלים= אחוז הבעלות + (מספר הבעלים\10 X אחוז הבעלות) כאשר מספר הבעלים הינו בין 2 ל10.
  • היה והעסק בבעלות 11 בעלים ויותר, סכום ערבות הבעלים יעמוד על המכפלה של פעמיים שיעור הבעלות בסכום ההלוואה.
  • היה ואחד מבעלי העסק הינו תאגיד, ימציא התאגיד ערבות או בטוחה אחרת הכול על פי שקול דעתו של הבנק ובאישור הוועדה.
  • שיעור הערבות של כל ערב לא יעלה על 100% מסכום ההלוואה.

הערות כלליות:

  • על אף כל האמור, הוועדה תהיה רשאית לקחת בטוחות תחליפיות לערבויות בעלים במקרים מסוימים.
  • במקרים חריגים, תתנה ועדת האשראי את אישור ההלוואה בחתימת ערבות אישית של בעלי זיקה משמעותית לבעלות ו/או ניהול העסק אשר אינם רשומים כבעלים.

חשוב לדעת: ערבות הבעלים הינה תנאי הכרחי לקבלת ההלוואה ומימושה קודם לכל מימוש ערבות מדינה לבנקים.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, נועדה לסייע לעסקים שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי באופן רגיל, וזאת לאור מחסור בביטחונות או מיצוי מסגרות האשראי שניתנו לו בבנקים.

ההלוואות ניתנות בריבית עפ"י שיקולי הבנק ובטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה המאושרת.

יתרונות נוספים של הקרן הינם: סיוע לעסקים מכל תחומי העיסוק, הלוואות גם לעסקים חדשים וגם לעסקים קיימים וכן בחינה של הבקשה להלוואה לגופו של עניין מבחינה עסקית.

עפ"י הגדרות הקרן אין מניעה בתנאי הסף מחברות סטארט אפ להגיש בקשה לקרן, כאשר כל בקשה נבדקת לגופו של עניין. חשוב להבהיר כי יכולת ההחזר להלוואת הקרן תיבדק בהתאם לתזרים הצפוי מפעילות שוטפת של העסק ולא מהזרמות כספים ממקורות אחרים. בבדיקה בקרן יינתן דגש בבדיקת שלבי מוכנותו של המוצר לשיווק, קיומן של הצהרות כוונות מלקוחות/הזמנות/תחילת מכירות, פוטנציאל שוק וכמובן הון עצמי, סכומים שהושקעו עד כה וכו'.

בכל מקרה, אנו ממליצים לבחון גם אפיקי מימון אחרים, שלעיתים עשויים להיות מתאימים יותר, כגון קרן המדען הראשי, קרנות הון סיכון, משקיעים חיצוניים וכדומה.

על פי תנאי הסף של הקרן, עסק שאחד מחשבונותיו או חשבונות בעליו מוגבלים או לפני הגבלה, אינו יכול לקבל הלוואה בקרן. במידה וההגבלה הוסרה, אין מניעה לפנות לקרן (אין דרישה ל"תקופת צינון"), אך יש לקחת בחשבון שהיסטוריה עסקית שלילית ככל שהיא טרייה יותר, אינה מוסיפה לסיכויי אישור ההלוואה.

החזרת שקים מסיבת א.כ.מ אינה סימן חיובי, ועשויה להעיד על קשיי תזרים והתנהלות כללית של העסק, עסק שהבנק החזיר לו המחאות לאחרונה ואינו מוגבל יכול להגיש בקשה לקרן, במידה והחזרי השקים הינם רק אירוע זמני לגביו יתקבלו הסברים סבירים, ושאר נתוני העסק הינם חיובים, אין מניעה שתאושר לעסק הלוואה, אך כאמור, במקרים רבים החזרות אלו הם רק סימפטום למצב עסקי בעייתי.

לעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

ניתן ואף רצוי, להגיש בקשה באופן עצמאי, מילוי השאלון אינו מסובך, עומדת לרשות המבקשים חוברת הדרכה ושאלונים לדוגמה, וכן ניתן לפנות אלינו בשאלות בטלפון על מנת לקבל סיוע נוסף. התמודדות עם מילוי השאלון מאפשרת למבקש להיערך לקראת השאלות שיישאל ע"י הכלכלן מטעמנו ו/או ע"י נציגי הבנק.

לסיוע בהגשת הבקשה ניתן לפנות לסניף המעוף המקומי  .

כל הבקשות נבדקות לגופו של עניין, ונבחנות על בסיס התרשמותנו והתרשמות הבנקים מהעסק ובעליו.

עלות הגשת הבקשה הינה 250 ₪ תשלום למשרד האוצר, שנעשה לפני ביקור הכלכלן מטעמנו בעסק.

הבנקים עשויים לגבות סכום של 150 ₪ נוספים עמלה עבור בדיקה שלהם, חלק מהבנקים גובים את העמלה בתחילת התהליך וחלקם רק במידה וההלוואה מאושרת.

במועד קבלת ההלוואה ישלם הבנק לחשבון המדינה עמלה כדלהלן:

– 1% מקרן ההלוואה הנערבת לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ- 25 מליון ש"ח.
– 1.5% מקרן ההלוואה הנערבת לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ- 25 מליון ש"ח ונמוך מ-50 מליון ש"ח.
– 2% מקרן ההלוואה הנערבת לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ- 50 מליון ש"ח ונמוך מ-100 מליון ש"ח.
הבנקים אינם רשאים לגבות עמלות ספציפיות על הקרן.

היה והחליט המבקש לפנות לסיוע של יועץ מקצועי לצורך ההגשה, הרי שנושא התשלום נקבע בינו לבין היועץ ואין
פירמת BDSK מתערבת בנושא.
כאמור, ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי, ואין צורך או יתרון להסתייע במי שדורש תשלום הנראה מופרז.

במידה ואושרה ההלוואה מהקרן לעסקים ע"י ועדת האשראי במסלול עסקים בהקמה נדרשים בעלי העסק להציג השקעת הון עצמי בשיעור של לפחות 20% מסכום ההשקעה, בטרם יוכלו לבצעה.

השקעת ההון העצמי מתבצעת באופן הבא, ולאחר קבלת הודעה על אישור הבקשה בוועדה:

עבור חברה בע"מ – יש להציג אישור רו"ח על הלוואת בעלים בשיעור הנדרש מסך תוכנית ההשקעה, במידה ומדובר בעסק חדש השיעור הנדרש ייגזר מסכום ההלוואה כולו.

הלוואת בעלים זו תהיה חסומה למשך תקופת ההלוואה ותוכל לשמש את החברה לפעילות השוטפת. לחילופין ניתן להציג אישור על הון עצמי נוסף, מונפק ונפרע בגובה הנדרש.

עבור עוסק מורשה/שותפות – על העסק להציג חשבוניות השקעה ששולמו (אשר תואמות לתוכנית ההשקעה שהוצגה) בשיעור הנדרש מסך תוכנית ההשקעה, במידה ומדובר בעסק חדש השיעור הנדרש ייגזר מסכום ההלוואה כולו.

כן. לאחר תקופה של לפחות חצי שנה מסיום תקופת הגרייס ניתן לבצע התאמת בטחונות ראשונה בהתאם ליתרת ההלוואה הקיימת. לאחר מכן, ניתן לבצע התאמות נוספות מדי חצי שנה ולכל אורך חיי ההלוואה. לצורך ביצוע התאמת בטחונות יש לפנות לסניף הבנק דרכו בוצעה ההלוואה. ביצוע ההתאמה מותנה באישור סניף הבנק ובאישורה של הגוף המתאם BDSK.
מחזור הלוואה קיימת תתאפשר עד 50% מסכום ההלוואה המאושרת , בנוסף לא ניתן למחזר אשראי באותו הבנק אשר אליו מופנת הבקשה להלוואה בערבות מדינה.
לא ינתנו הלוואות למימון הון עצמי בפרויקטי ביצוע של מיזמי נדל"ן.

העמדת הלוואה לזכיין תתאפשר בהתאם לנוהל זכיינים , לצפייה בנוהל זכיינים לחץ כאן.