iblue מסלול לנפגעי נגיף הקורונה
על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.
לאור הקמתה של קרן ייעודית חדשה לנפגעי נגיף הקורונה, לטיפול בבקשות אשראי במסלול מהיר ובלוח זמנים קצר; מעתה ואילך, ניתן יהיה להעביר את הבקשות באופן מקוון באמצעות אתר משרד האוצר שכתובתו https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/
לפרטים נוספים ניתן לפנות לצוות השירות שלנו בטלפון 03-7255555