iblue מסלול יהודה ושומרון
מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים קיימים אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון
פערי אשראי, מימון ייבוא, מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.
במסלול זה המדינה תערוב כלפי הבנק ל85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול.

סכום מקסימלי לקבלת הלוואה

 • עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל
  הלוואה עד 500,000 ש"ח.
 • עסקים עם מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה
  בגובה עד 8% מהמחזור השנתי האחרון.
  הלוואה זו תאושר בוועדת אשראי לאחר המלצת הגוף המתאם
  BDSK והמלצת הבנק.
 • המסלול יהיה בתוקף עד 31.12.2016 או ניצול מלא של הכספים, המוקדם מבין השניים.
 • תנאי המסלול לא יחולו על הלוואות במסלול -השקעות בתעשייה.

המדינה תערוב כלפי הבנק ל85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול. הלווה ידרש להציג בחונות של עד 10% מסכום ההלוואה..
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים
(התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)
ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.

req-button

תנאי סף

קבלת ההלוואה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף אשר נקבעו על ידי המדינה:

 • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.
 • לבדיקת מתן הלוואה לחברות קשורת ולזכיינים לחץ כאן.

   

הבהרות

על פי הנחיות המדינה, ניתן להגיש בקשה עבור בנק אחד בלבד, מעבר בין הבנקים יתבצע רק באישור הגוף המתאם על פי ההנחיות.
כמו"כ אין להגיש בקשה כפולה למספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.
עסק בעל הלוואה קיימת מהקרן ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, או כל שינוי בהליך ההלוואה רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם.

ניתן להגיש בקשה להלוואה משולבת לצרכי הון חוזר ולהשקעה

לחץ כאן