iblue מסלול חקלאות
מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים בענף החקלאות אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

פרטי ההלוואה

 • הגדרת חקלאי: חקלאי יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה בקרן לא עולה על חמישה מיליון ש"ח. יובהר כי מדובר בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.
 • תנאי המסלול : המדינה תערוב כלפיי הבנק ל85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת מסלול חקלאות.
 • בטחונות להלוואה : הלווה ידרש להציג בטחונות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה , בנוסף לחתימה על תצהיר התחייבות לרכישת ביטוח כדלהלן: לחץ כאן.
 • מסלול חקלאים 2019 יהיה בתוקף עד לניצול מלוא הסכום, אלא אם המדינה תפרסם הנחיה אחרת בעניין זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 • העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 5% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • העמדת ההלוואה תותנה ברכישת פוליסת ביטוח מורחבת לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק.
 • הלווה יחתום על תצהיר כי הוא מתחייב להמשיך ולבטח את עסקיו בפוליסה  כאמור לכל אורך תקופה ההלוואה.
 • לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

ההלוואות יעמדו באחד מהמתווים הבאים :

 • מסלול טווח בינוני: הלוואה לתקופה של עד 5 שנים ובסכום של עד 500 אלפי ש"ח. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח סילוקין הרגיל בקרן.
 • מסלול טווח ארוך : הלוואה לתקופה של עד 10 שנים ובסכום של עד 750 אלפי ש"ח עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים.

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.

req-button

תנאי סף

קבלת ההלוואה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף אשר נקבעו על ידי המדינה:

 • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

הבהרות