iblue מסלול הלוואות ייעודי להשקעות בתעשייה
על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי להשקעות בתעשייה  במסגרת  קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

 • ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.
 • במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 90% מסכום ההשקעה או עד 15% ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבינהם.

הגדרת השקעות לתעשייה

 • הלוואה אשר מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"ל.
 • הזכאות הינה לעסקים בעלי ותק של 3 שנות פעילות לפחות, ועד 2 הלוואות לעסק.
 • תקופת ההלוואה המקסימלית הינה ל12 שנים וגרייס של 6 חודשים.
 • סכום ההלוואה המקסימלית הינו 90% מסכום ההשקעה או 15%ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבניהם.
 • ערבות המדינה: 60% עבור הלוואה ראשונה, 55% עבור הלוואה שנייה.

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת.
במידה והלוואה עבור נכס אז ירשם שעבוד ספציפי על הנכס ללא כל בטוחות נוספות.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 12 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)
ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.

req-button

תנאי סף

קבלת ההלוואה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף אשר נקבעו על ידי המדינה:
 • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

הבהרות