iblue מסלול לעמותות חברתיות
מסלול לעמותות או מלכרי"ם המספקים שירותים לממשלה בתחום החינוך, רווחה ובריאות.
במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות להעמיד ערבות אישית, בהתאם לכללי הקרן, אלא ידרשו להמחות את התקבולים מתוקף הסכם ההתקשרות עם המדינה, לבנק.

תנאי המסלול

 • העמותה תידרש להציג התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על  120% מגובה ההלוואה המבוקשת.
 • תוקף ההתקשרות יהיה לפחות שמונה חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה.
 • ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הכנסות העמותה בשנתיים שקדמו לבקשה יעמדו על פחות מ50% מתמיכה כאמור.
 • במסלול זה לא תידרש העמותה להעמיד ערבות אישית.
 • טרם העמדת ההלוואה תחתום העמותה על התחייבות בנוסח נספח א' (ר' להלן), לפיה ככל שלא תשלם את ההלוואה כסדרה תהיה המדינה רשאית להעביר לשותפות (הבנק והמוסדי אשר העמידו את ההלוואה) כל סכום המגיע לעמותה מהמדינה מתוקף הסכם ההתקשרות ביניהן, וכן תידרש העמותה להמציא את אישור חשב המשרד הממשלתי בנוסח נספח ב' (ר' להלן). לנספח א'/ ב" לחץ כאן.
 • למעט האמור לעיל, שאר תנאי ההלוואה יהיו בהתאם לכללי הקרן.
 • המסלול יהיה בתוקף עד להודעה חדשה. הודעה על סיום תוקף המסלול תפורסם כחודש טרם סיומו.
המדינה תערוב כלפי הבנק ל70% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול. העמותה תדרש להציג בטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה.
ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים
(התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן)
ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.

req-button

תנאי סף

קבלת ההלוואה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף אשר נקבעו על ידי המדינה:

 • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.
 • לבדיקת מתן הלוואה לחברות קשורת ולזכיינים לחץ כאן.

הבהרות

על פי הנחיות המדינה, ניתן להגיש בקשה עבור בנק אחד בלבד, מעבר בין הבנקים יתבצע רק באישור הגוף המתאם על פי ההנחיות.
כמו"כ אין להגיש בקשה כפולה למספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.
עסק בעל הלוואה קיימת מהקרן ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, או כל שינוי בהליך ההלוואה רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם.

ניתן להגיש בקשה להלוואה משולבת לצרכי הון חוזר ולהשקעה

לחץ כאן